+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Skilsmisse og separation

15.034 ægtepar blev skilt i 2018, hvilket er et fald på 2 pct. i forhold til året før. Hvis man kigger på historien, hænger skilsmisseraten sammen med økonomisk opsving og nedgang i samfundet. Det er derfor ikke overraskende med det økonomiske opsving som Danmark har gennemgået de sidste år.

Vi hos Krone Advokater kan bistå dig hvis du står over for separation eller skilsmisse.

De fleste som bliver skilt, ordner bodeling og indgår aftaler på egne vilkår og uden konflikt. Ofte bliver vi blot inddraget i sagen for at tjekke om aftalerne opfylder lovkravene for gyldighed og for at tjekke om de har fået det hele med.

De sager vi oftest bistår i, er når tingene er gået i hårdknude og parterne ikke længere kan finde en løsning selv. Vi har altid for øje at forsøge at få parterne til finde en løsning selv idet der ofte er børn er involveret og konflikten desværre kan få en indvirkning på samarbejdet om børnene også.

Hvis I bliver skilt med børn, forsætter jeres familie også efter endt skilsmisse, da børnene binder jer sammen. Derfor gør vi stor dyd i at nedtrappe konflikten. Vi er opmærksomme på ikke alle advokater mestre konflikthåndtering og derfor kan deres indblanden i sagen optrappe en konflikt. Vi er et kontor som ikke kun varetager din sag, men hele tiden har for øje, at der skal være en familie tilbage efter vores behandling af sagen.

Der kan være sager, som heldigvis er få, men som er præget af fysisk eller psykisk vold, misbrug eller meget høj konflikt. I sådanne sager tager vi, som alle vores sager, udgangspunkt i din og jeres situation og behandler din sag herefter. Der er desværre sager, hvor konfliktmægling ikke rækker.

Du er hos Krone advokater sikret effektiv, tryg og respektfuld behandling af din sag som altid tager udgangspunkt i en konkret vurdering af dig, din familie og jeres behov.

 

Separation eller skilsmisse?

 

Hvis I som ægtefæller er enige om at I ønsker skilsmisse, kan I blive skilt med det samme uden 6 måneders separation. Hvis I har børn, skal I, også selvom I er enige, igennem en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder.

Er I ikke enige om skilsmisse, kan I som hovedregel ikke blive skilt med det samme, men skal være separeret i 6 måneder.

I kan stadig få direkte skilsmisse, også selvom I er uenige, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Eksempler som kan gøre at I kan blive direkte skilt, er i tilfælde af vold, utroskab og bigami.

Separation er en form for betænkningsperiode hvor I kan være fraflyttet hinanden. Hvis I fortryder separationen, kan I nemt opnå status som ægtefæller igen. Blot ved at flytte sammen igen ses separationen som ophævet.

Hvis I ønsker at blive skilt efter separationen skal I være opmærksomme på at dette ikke sker automatisk, men at I skal anmode om skilsmisse.

 

Vi er uenige, hvad sker der nu?

 

Hvis I ikke er enige, kan den som ønsker skilsmisse indsende skilsmisseanmodningen til familieretshuset, hvorefter I vil blive indkaldt til vilkårsforhandlinger. En indkaldelse til vilkårsforhandlinger finder sted såfremt I er uenige om følgende punkter:

  1. Separation eller skilsmisse
  2. Ægtefællebidrag
  3. Hvem af jer der skal overtage fælles lejemål

Ofte vælger ægtefæller at medbringe en bisidder. Vi hos Krone Advokater er specialister i familieret og kan klæde dig godt på til vilkårsforhandlingen i familieretshuset. Vi kan også møde med dig. Mange føler at de bliver kørt henover i familieretshuset eller føler at de får gået med til aftaler, som egentlig ikke var som de havde tænkt sig. Vi kan sørge for at aftalerne afspejler dine ønsker og såfremt de ikke gør dette, kan vi sørge for at der ikke trækkes en aftale ned over hovedet på dig, som du ikke ønsker.

Hvis I ikke bliver enige i familieretshuset, kan du anmode om at sagen overgår til retten, hvor en dommer træffer afgørelse i sagen. I vil først blive skilt eller separeret når vilkårene er på plads.

 

Hvad er refleksionsperiode?

 

Refleksionsperioden er en periode hvor forældre med fælles børn skal sikre at skilsmissen tager mest hensyn til børnene. Først når refleksionsperioden er ovre kan forældrene få en skilsmissebevilling. Forældrene skal inden for 1 måned efter de 3 måneders betænkningsperiodes udløb, bekræfte skilsmissen.

Perioden på de 3 måneder løber fra anmodning om skilsmisse er modtaget af familieretshuset (det gamle statsforvaltningen).

Forældrene skal være enige om flere forhold i børnenes liv. Læs mere om bopæl og samvær under emnet bopæl og samvær.

Forældrene skal i løbet af de tre måneder gennemgå et digitalt obligatorisk forløb.

 

Bodeling:

 

Når I bliver skilt eller separeret ophører jeres formuefællesskab, eller også kaldet delingsformuen. I skal i den forbindelse dele jeres fælles formue imellem jer.

Flere tror fejlagtigt at de aktiver som deres navn alene står på, kan udtages, uden at værdien af aktivet skal indgå i bodelingen. Alle aktivers værdi skal indgå. Dog er, såfremt ens navn alene står på et aktiv har man retten til at udtage aktivet imod at man betaler ind til boet, eller andre aktiver udtages af den anden ægtefælle.

I praksis foregår det således, at hver ægtefælle skal opgøre hver sin bodel, altså opregne hvilke og hvor mange aktiver og passiver hver part ejer. Herefter skal hver part aflevere halvdelen af værdien heraf til den anden, så begge parter står med et lige stort boslod. Vær opmærksom på at en negativ bodel ikke deles, hvorfor en formuende ægtefælle kan risikere at skulle levere halvdelen af sin formue til den anden uden at skulle modtage noget retur. Såfremt en af jer ejer virksomhed, skal værdien heraf også indgå i bodelingen. For at undgå deling af aktiver, skal der forud for skilsmissen havde været oprettet ægtepagt om særeje.

I har som ægtefælle aftalefrihed i bodelingen. Det er derfor muligt for jer at aftale jer til den deling som I ønsker.

Vi anbefaler at I får en advokat til at løbe jeres aftale igennem, idet der kan være flere ting som I ikke får regnet med eller overser. Vi kan også være behjælpelige med at udregne og udforme en korrekt bodelingsoverenskomst for jer. Sådan en bodelingsoverenskomst skal underskrives af jer begge.

Vi er uenige om bodelingen hvad så nu?

 

Ofte søger parterne her advokatbistand. Vi som advokat på din sag, vil rådgive og vejlede dig om reglerne og vil i samarbejde med dig forsøge at opnå en aftale med din tidligere ægtefælle og dennes eventuelle repræsentant. Oftest kan vi finde en løsning uden at sagen behøver at overgå til skifteretten.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, skal bodelingen indbringes for skifteretten. Såfremt en autoriseret bobehandler skal behandle jeres bo, vil de bekoste jer 0,5 % af boets formue i skatteafgift, dog højst kr. 10.000,00. Udgiften til bo behandlerens honorar skal som udgangspunkt deles imellem parterne. Der er mulighed for at søge fri proces til bo behandlerens honorar. Der er specielregler for fri proces til egen advokat i bodelingssager ved skifteretten. Derfor er det ikke sikkert at honorar til egen advokat dækkes af fri proces, hvorfor du højst sandsynligt selv skal for advokatbistand.

 

Ægtefællebidrag:

 

Når I bliver skilt, skal I tage stilling til ægtefællebidrag. Før i tiden blev ægtefællebidrag også kaldt hustrubidrag eller underholdningsbidrag. I dag er bidraget kønsløst og kan derfor tilfalde både mænd og kvinder.

Ægtefællebidrag er noget, som I kan aftale jer til også selvom den ene part ikke efter loven eller praksis er berettiget. I skal både fastsætte bidragets størrelse og længden for bidragsydelsen.

Ægtefællebidrag afhænger af flere ting. Først og fremmest ser man på om der er stor forskel på ægtefællernes indkomst. Der ses også på hvor mange år hver part har tilbage på arbejdsmarkedet, ægteskabets varighed, om der er samlivsskade eller om hvilke muligheder parterne har for fremtidig beskæftigelse.

Vi kan se at færre og færre får tildelt ægtefællebidrag og dem som gør, får det for en kortere periode end før. Dette hænger sammen med, at vi i dag er indrettet således, at kvinden ikke længere ses som den svage part i samfundet og i ægteskabet. Der er ikke samme ulighed og kvinden har derfor ikke samme behov for beskyttelse. Det er derfor svært at få ægtefællebidrag i dag. Det kan også diskuteres om parter som står svagt i dag nu, står endnu svagere, idet nyere regler ikke tager samme hensyn til ældre traditionsbundne ægteskaber, hvor ex. kvinden er gået hjemme med børnene eller barsel.

Hos Krone Advokater har vi stor erfaring med ægtefællebidragssager og du er meget velkommen til at ringe til os så vi kan se på din sag sammen med dig.

 

Skal vi dele pensionen?

 

Som udgangspunkt skal I ikke dele jeres pensioner ved separation og skilsmisse.

Alle rimelige pensioner udtages af hver part. Det fremgår ikke klart af loven hvad der menes med rimelige pensioner, men arbejdsmarkedspensioner falder ind under rimelige pensioner, hvis denne er normal inden for dit fag. Ekstrapensioner er som udgangspunkt ikke rimelige. De kan dog være rimelige hvis disse er opsparet af en ægtefælle som sammenlagt har en mindre pensionsopsparing end den anden part.

Hvis I vil være sikre på at pensioner ikke deles under separation eller skilsmisse, skal I oprette ægtepagt.

Ekstra pensioner som er opsparet ved siden af sin rimelige pension, skal derfor som udgangspunkt deles med din ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Der er mange kringlede regler om deling af pensioner, hvorfor det kan være svært helt at have styr på ved en skilsmisse eller separationer. I skal være opmærksomme på, hvis jeres der er stor forskel på jeres pensionsopsparinger og hvis I har haft et længere ægteskab, kan der ske deling af nogle af jeres rimelige pensioner alligevel.

Vi kan være behjælpelige til at vurderer om du skal rejse et krav om deling af pension eller ej, eller om din ægtefælles krav er rimeligt.

Hvis I ikke kan komme til enighed om deling af pensioner, kan du anlægge sagen ved retten. Til dette kan I søge om fri proces.

Hvad kan I bruge os til?

 

Vi kan bistå dig i din separation eller skilsmisse. Der kan opstå mange udfordringer undervejs i en skilsmisse. Hos Krone Advokater kan vi gribe alle de forhindringer du møder i en skilsmisse eller separation og rådgive dig til din videre sag.

Vi finder at en af vores fornemmeste opgaver i familiesager er at holde konfliktniveauet så lavt som muligt og finde hurtige løsninger for dig, så bodelingen ikke trækker ud. Vi har stor forståelse over for det emotionelle pres som du og I står i. Det er hårdt at blive skilt, uanset om det er med eller uden konflikt. Det er derfor vigtigt at du vælger en advokat du er tryg ved, som behandler din sag effektivt og med den respekt som familiesager har krav på.