+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Skattepligtigt dødsbo?

Advokaten undersøger ud fra en vurdering af boets formueforhold om boet er skattepligtigt.

 

For dødsfald efter 30.6.2008 gælder, at boet er skattefrit, hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen ikke overstiger 2.901.400 kr. i 2019 (2.839.100 kr. i 2018) og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 2.901.400 kr. i 2019.

 

Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel (dvs. fast ejendom som ikke er avancebeskattet), skal ikke medregnes som aktiv ved opgørelsen af bruttoaktiverne, men derimod medregnes ved opgørelsen af nettobeholdningen. Hvis boet er skattepligtigt, skal boets indkomst beskattes.

 

Dødsboer beskattes med en fast skatteprocent på 50 %. I relation til skatteberegningen gives der såvel et mellemperiodefradrag som et bofradrag.

 

Der betales kun SKAT af skattepligtige aktiver, såsom aktiver.

 

Mellemperiodefradraget udgør ca. 2.000 kr. pr. måned for perioden 1.1. til dødsdagen.

 

Bofradraget udgør ca 5.300 kr. pr. måned og gives i perioden fra dødsfaldet og indtil den valgte skæringsdag. Der kan dog højest opnås bofradrag i 12 måneder, dette uanset at bobehandlingen eventuelt tager længere tid.

 

Beregning af aktieavance og ejendomsavance sker efter samme regler som ved personer i levende live.

 

Dødsboets overskydende skat/restskat medtages i boopgørelsen som aktiv/passiv.

 

Evt. manglende betaling af avanceskat er også et passiv.

 

Hvis der ikke er skattepligtige aktive i boet, skal der forsat stadig udfærdiges en selvangivelse. Hvis der ikke er skattepligtige aktiver eller såfremt der ikke er skat at betale i boet, kan et bo stadig gøre brug af fradragene i boet og derved få fradrag fra SKAT i perioden som en udbetaling til boet.

 

Er du ægtefælle, skal du være opmærksom på, at du kan succedere i skatten. Dette betyder, at du som ægtefælle, ikke behøver at betale skatten ved boets behandling, men tager aktiverne med dig, sammen med skatten.

 

 

Vi kan rådgive dig herom under skifte af boet og sørge for at du træffer en afgørelse på et oplyst grundlag.