+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Samvær bopæl og forældremyndighed

Samvær bopæl og forældremyndighed

 

I det følgende vil følgende blive omtalt:

 

 1. Forældremyndighed
 2. Bopæl – hvor skal barnet bo?
 3. Vi er enige om bopælen, hvad nu?
 4. Delt bopæl:
 5. Ikke delt bopæl
 6. Vi er uenige om bopæl – hvad nu?
 7. Samvær:

 

Vi er gået fra hinanden – hvad er mine rettigheder?

 

Det korte svar – du har ingen rettigheder. Dit barn har rettigheder.

 

Hos Krone Advokater gør vi vores ypperste for at din sag får det bedste resultat og idet du er vores klient, vurderes din sag ud fra de oplysninger som du giver os og dine ønsker.

 

Vi er et advokatkontor som altid har barnets bedste for øje, hvorfor vi også træder ud af sager, såfremt vi finder at vores klient stiller krav som vi kan se, strider direkte imod barnets bedste. Vi ønsker ikke at være behjælpelige med, at hindre et barns adgang til en anden forældre medmindre der er tungtvejende grunde hertil, som vil bero på en konkret vurdering.

 

Vi er baseret på videnskabelige undersøgelser af den opfattelse, at barnet har bedst af adgang til begge sine forældre. Vi har selvfølgelig også sager hvor barnet desværre tager skade af adgangen til en forælder, hvor vi desværre må bistå i at hindre en forældres adgang til barnet. Eksempler herpå er forhold med vold, misbrug og anden direkte eller indirekte skade af barnet.

 

Forældremyndighed:

 

I har som forældre som udgangspunkt fælles forældremyndighed. Gifte forældre bliver pr. automatik registreret som fællesforældremyndighedsindehavere. Ugifte samlevere skal afgive en erklæring og faderskabet.

 

I følgende tilfælde vil der ikke automatisk være fælles forældremyndighed:

 

 • Forældre som ikke bor på samme adresse, ikke har været gift, og som ikke har delt folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder inden fødslen. Her tilfalder forældremyndigheden automatisk moderen alene.
 • Faderen ikke kendes
 • Aftale om ene forældremyndighed (med undtagelse af barnets tarv)
 • Midlertidig afgørelse fra statsforvaltningen
 • Afgørelse fra retten om ophævelse af fælles forældremyndighed

 

Bopæl – hvor skal barnet bo?

 

Hvis I er gået fra hinanden efter den 1. april 2019, og har fælles forældremyndighed, får I som udgangspunkt en betænkningstid på 3 måneder efter bruddet og i den periode delt bopæl.

 

Reglen vil som udgangspunkt gælde alle forældre med fælles forældremyndighed medmindre andet er aftalt, eller at et afgørende hensyn til barnet bedste taler imod.

 

Hvis I har besluttet jer for at en af jer skal have forældremyndigheden alene, skal barnet også have bopæl hos denne forælder. Barnet kan stadig komme på samvær hos den anden forælder.

 

Hvis I har fælles forældremyndighed og går fra hinanden, skal I i fælleskab aftale hvor barnet skal bo.

 

I skal være opmærksomme på, at den som fraflytter kan risikere at opgive bopælen med mindre I har fået aftalt andet på skrift inden da eller har flyttet barnets adresse.

 

Vi er enige om bopælen, hvad nu?

 

Hvis I er enige, kan I indgå en aftale som I er enige om. Vær blot opmærksomme på at aftalen skal udformes korrekt, hvorfor vi anbefaler at I bruger familiehusets blanketter og/eller får aftalen gennemgået af en advokat.

 

Husk altid hvis du bliver samværsforældre at aftale samvær og ferie, ellers tilfalder alle skoleferierne bopælsforælderen og du er ikke berettiget til samvær uden en aftale eller før der foreligger en afgørelse fra familiehuset.

 

Delt bopæl:

 

I kan som forældre aftale at I fremadrettet deler bopælen imellem jer. Dette kræver udover enighed også at barnet opholder sig lige meget hos jer begge. En aftale herom bør udformes korrekt, idet den ellers kan erklæres ugyldig. I kan herefter registrere aftalen ved familiehuset, som registrerer aftalen under cpr.nr. Dette er dog ikke et krav.

 

I kan i jeres aftale om delt bopæl aftale en geografisk grænse for hvor langt en forælder kan flytte væk før denne mister bopælen. Sådan en aftale skal igen udformes korrekt, så aftalen ikke risikerer at blive erklæret ugyldig. Hvis den ene forælder flytter uden for den aftalte grænse, kan den forælder der bliver boende bringe aftalen til ophør. Dette skal ske inden for en frist på 1 måned.

 

Delt bopæl skal enten ske i refleksionsperioden på de 3 måneder, eller ved aftale herom.

Hvis I skal have delt bopæl, skal I som forældre være enige om flere forhold om barnet, herunder institution, fritidsaktiviteter mv.  

 

Vi kan være behjælpelige med udformning af jeres aftaler, så I er sikre på, at de udformes juridisk korrekt.

 

Ikke delt bopæl

 

Hvis I ikke ønsker at dele bopælen, er dette også en mulighed. Der er mange ting som kan tale herfor, herunder barnets alder på tidspunktet for bruddet. I vil have mulighed for senere at indgå en aftale om delt bopæl, eller udforme en samværsaftale med optrapning.

 

I kan aftale hvem der skal være bopælsforælder i betænkningsperioden.

 

Hvis I er enige om bopælen, skal I huske også at aftale samvær. Mere herom nedenfor.

 

Vi er uenige om bopæl – hvad nu?

 

Vi anbefaler altid at I tager udgangspunkt i jeres barns behov og bedste. Hvis I forsat er uenige, kan I anmode familiehuset om bistand til at fastsætte bopæl. Dette kan for flere forældre først ske 3 måneders efter bruddet. Familiehuset kan dog inden for de 3 måneder forsat fastsætte samvær.

 

Hvis I er uenige om bopælen, kan I ikke få delt bopæl og ved en retssag vil kun en af jer blive bopælsforældre.

 

Når I rejser en sag hos familieretshuset, vil de fleste blive indkaldt til et vejledende møde, hvor hensigten er at forsøge at få jer til at opnå enighed. Er I forsat uenige, overgår sagen om bopæl til retten.

 

Der er oprettet en afdeling ved domstolene som tager sig af sager vedrørende børn. Denne afdeling hedder familieretten.

 

Familieretten skal træffe en beslutning ud fra hvad der er bedst for barnet. Hvad der er bedst for barnet, er altid en individuel vurdering. Hvad der er bedst for et barn, er ikke altid det bedste for et andet barn. Familieretten ser på hvilken forælder barnet har den største tilknytning til – også kaldet barnets primære omsorgsperson. Ofte og især med lidt ældre børn har barnet lige stor tilknytning til begge forældre. I den situation ser familieretten på andre forhold omkring barnet for hvad der er bedst for barnet.

 

En sag i Familieretten og i familieretshuset kan virke uoverskuelig for de fleste forældre. Vi bistår gerne forældre i både familieretshuset og i familieretten. Du skal være opmærksom på at der er mulighed for at søge fri proces til sagen i retten, men ikke til sagen i familieretshuset. De fleste retshjælpsforsikringer dækker ikke sager vedrørende forældremyndighed, samvær og bopæl.

 

Vores rolle i retten er at bevise at det er bedst for barnet at bopælen skal være hos dig.

 

Vi finder som udgangspunkt altid at det er bedst for jeres barn at I selv kan finde en løsning uden om familieretshuset og familieretten. Dette er desværre ikke altid muligt og det kan der være mange årsager til. Hvis vi indgår en aftale hvor vi varetager din sag, er du sikret en advokat som gennemgår sagen med dig og oplyser dig ærligt om din sags styrker og svagheder. Det er vigtigt at vi som din advokat er ærlige over for dig, så vi sammen kan lægge den bedst mulige plan for din sag. Vi går også ind og oplyser dig, hvis vi kan se at bagvedliggende konflikter fra jeres tidligere forhold påvirker dig og din sag om jeres barn.

 

Hvis sagen ender i retten, skal dit barn alt efter alder høres af retten. Ved mindreårige børn, kan der indhentes oplysninger fra barnets institution. Retten skal tage hensyn til barnet og dets ønsker, men må ikke træffe en afgørelse som går imod barnets bedste. Der tages også hensyn af retten til, at barnet ofte står i en loyalitetskonflikt og ikke ønsker at gøre den ene forældre ked af det.

 

Familieretshuset kan træffe midlertidig afgørelse om bopæl. Dette bruges ofte i tilfælde hvor den anden forælder har tænkt sig at flytte lang væk. På den måde er der mulighed for at holde barnet i sit nærmiljø imens sagen forsætter i retten. Familieretten kan ændre afgørelsen om midlertidig bopæl.

 

Samvær:

 

Hvis du ikke har delt bopæl eller er bopælsforælder, er du samværsforælder.

 

Du har ikke automatisk samvær med dit barn med mindre du aftaler dig hertil. Du har ej heller ferie med dit barn og alt ferie som falder i skoleferierne, tilfalder bopælsforælderen. Mundtlige aftaler kan ikke håndhæves i fogedretten. Hvis du ønsker at beskytte dit barns ret til at være på samvær hos dig og have ferie med dig, skal der indgås en skriftlig aftale herom. Sådan en aftale skal udformes korrekt, så den ikke tilsidesættes eller ikke er brugbar i fogeden.

 

Der er mange forældre som ikke har skriftlige aftaler, hvor samvær og aftaler fungerer som de skal – også som mundtlige. Du skal blot være opmærksom på, at hvis der opstår konflikt, kan du ikke få dit barn udleveret ved fogedens bistand og du vil eventuelt skulle afvente en afgørelse fra familieretshuset og retten om samvær og ferie.