+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Privat skifte

Privat skifte

 

I kan som arvinger vælge at skifte boet privat. I kan vælge om I ønsker at skifte boet selv, eller om I ønsker at blive bistået af en advokat.

 

Ved privat skifte, sker behandlingen uden indblanding fra en bobestyrer som er udpeget af skifteretten. I som privatskiftenden arvinger behøver ikke at behandle boet alene, men kan gøre som mange, vælge en advokat til at bistå jer med skiftet.

 

Som advokat i jeres dødsbo, behandler vi dødsbo i samarbejde med jer. Vi er eksperterne i dødsbos behandling og er medlem af danske arveretsadvokater.

 

Det er helt op til jer privatskiftende arvinger hvor meget I ønsker vi skal varetage af boets opgaver og hvor mange I selv ønsker at varetage. Vi kan på første bomøde uddelegerer de opgaver som I ønsker vi varetager og hvilke I selv ønsker at varetage. Vi kan som udgangspunkt ikke udfærdige en boopgørelse for boet uden vi har været med henne over behandlingen af boet da vi ikke ved om alle og de korrekte oplysninger er indhentet. Et bo som har været længe under behandling af arvingerne alene, gør ikke altid, at der er mindre opgaver til advokaten som skal træde ind i boet. Hvis vi skal udfærdige en boopgørelse ud fra de oplysninger som I giver os, uden vi selv skal undersøge forholdene, tager vi forbehold for om oplysningerne er korrekte.

 

Vi oplever når vi varetager behandlingen i et privat skifte, at arvingerne kan ånde lettet op. Behandling af dødsboer kan være meget udfordrende for arvingerne mentalt og kan indeholde nogle svære juridiske problemstillinger, som vi med vores ekspertise kan hjælpe jer med at løse.

 

Hvordan kommer vi i gang med privat skifte?

 

Hvis I ønsker privat skifte skal følgende betingelser være opfyldt:

 

  • Boet skal være solvent, dvs. realisationsværdien af aktiverne med tillæg af boets indtægter, er tilstrækkelige til at dække boets passiver, dvs. afdødes gæld, der kan kræves dækket i boet, herunder skattekrav, med tillæg af boets udgifter, dvs. massekrav, skattekrav for mellemperioden og for boperioden.
  • I alle skal være enige om privat skifte, hvis blot en af jer er uenig, overgår boet til bobestyrerbehandling.
  • I skal kunne nå til enighed under boets behandling.
  • Der må ikke være tvist om hvorvidt en person er arving eller ej
  • Afdøde må ikke i sit testamente havde bestemt at boet skal behandles sm bobestyrerbo
  • Der må ikke være nærliggende risiko for at arvingerne ikke vil dele boet på en korrekt måde, så kreditorer og legatarer ikke bliver dækket.
  • Mindst en af jer arvinger skal være solvent.
  • Mindst en af jer skal have hjemting her i landet.

 

Hvis betingelserne for privat skifte er opfyldt, skal I som arvinger udfylde en skiftefuldmagt til den som skal være boets kontaktperson samt en af jer skal udfylde en solvenserklæring. I skal også udfylde en anmodning om privat skifte. I finder alle blanketter på www.domstol.dk. Hvis vi bistår jer i det private skifte, sørger vi for at indhente alle de relevante blanketter for jer.

 

Alle blanketter skal indsendes til skifteretten samtidig med at der betales en retsafgift på kr. 2.500,00 til retten. Hvis boets formue overstiger kr. 1.000.000,00, skal der ved boets afslutning betales yderligere kr. 6.500,00 i retsafgift.

Når boet er udleveret

 

Når boet er udleveret, sender skifteretten en skifteretsattest. Skifteretsattesten er nøglen til at kunne behandle boet. Vi indhenter herefter oplysninger fra afdødes bank, skattemappe, oplysninger og eventuel ejendom, virksomhed, indbo og løsøre. Når vi har modtaget alle oplysninger, indkalder vi jer arvinger til et møde hvor vi ud fra de indhentede oplysninger kan aftale hvad der skal ske videre i forløbet. Forløbet afhænger af boet og dets aktiver.

 

Er du ægtefælle sørger vi for, så snart boet er udleveret og det er muligt, at få låst op for dine frosne konti.

 

Inden 6 måneder fra boet er udleveret skal der indleveres en åbningsstatus til SKAT og skifteretten. En åbningsstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.

 

Når alle boets aktiver er afhændet, skal det indsendes en boopgørelse til SKAT og skifteretten. Den seneste skæring som kan anvendes, er 1 årsdagen for dødsfaldet. Ejendomme, virksomheder, konti og eventuelle værdipapirer skal være afhændet inden for 1 år fra dødsdagen. Hvis en boopgørelse ikke er indsendt til skifteretten og SKAT inden 15 måneder fra dødsdagen, overgår boet til bobestyrerbehandling. Skifteretten kan give en fristforlængelse, men dette sker kun i sjældne tilfælde.

 

Viser det sig at boet er skattepligtigt, skal der med boopgørelsen udfærdiges en selvangivelse for boet. Om boet er skattepligtigt, afhænger af hvilket år afdøde afgår ved døden.