+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Naboret

Rådgivning om hegnsyn og skelforretninger

 

Når du bliver uenig med din nabo om forhold i og omkring skel og ikke kan komme til enighed, kan der startes en hegnssag eller en skelforretning, alt efter hvad tvisten omhandler.

 

Vi bistår mange privatpersoner i disse tvister.

 

Vi kan give dig en kvalificeret rådgivning og vejledning om hvad dine rettigheder som nabo er.

 

Hegnsynet:

 

Hvilke sager behandler hegnsynet?

 

Hegnssynet behandler sager, hvor din nabo og dig er uenig om et hegns udseende, højde, placering, vedligeholdelse, forhold omkring hegnet mv. Altså sager vedr. dit hegn. Hegnssynet kan også træffe afgørelse om fordeling af udgiften ved en skelforretning.

 

Hvordan starter jeg en sag?

 

Inden du starter en sag ved hegnsynet, så anbefaler vi at du kontakter dit forsikringsselskab og undersøger om du har retshjælpsdækning og om de dækker din sag. Hvis du ansøger for sent, kan de afvise din sag. Hvis du får tildelt dækning til flere af sagens udgifter, samt dele af udgiften til advokaten blive dækket. Se mere herom under priser og retshjælpsdækning.

 

Du skal sende en skriftlig anmodning om hegnssynssag til din kommune. Kommunen udpeger herefter 3 uvildige personer, som skal forestå hegnssynet.

 

Hvordan foregår hegnssynet?

 

Hegnssynet vil alt efter sagens type afholde møde på grunden, hvor hegnet som sagen omhandler, befinder sig. Du og din nabo vil være indkaldt til mødet. Inden da vil I have haft mulighed for at indsende relevante oplysninger til sagen.

 

Hegnsynet vil forsøge at få jer til enighed, men såfremt I ikke kan nå til enighed, vil er det hegnsynets afgørelse vil være gældende.

 

Hvis du er uenig med afgørelsen fra hegnssynet, kan denne inden for 4 uger indbringes for retten.

 

Det er altid vores anbefaling at I som naboer finder en løsning selv, idet hegnssager og retssager kan give jer en afgørelse, men oftest giver sådanne sager også et endnu dårligere naboskab. I skal derfor altid afveje om sagen er ”det værd”. Ofte har man ingen anden udvej, og en hegnssynssag er u undgåelse.

 

Skelforretning:

 

Hvad er en skelforretning?

 

Hvis der er uenighed naboer imellem om placering af skel, kan man starte en skelforretning. Man kan forinden forsøge ved en landinspektør at indgå en aftale med naboen ved afmærkning af skel.

 

Ved en skelforretning indkaldes begge parter med minimum 14 dages varsel til en skelforretning. Landinspektøren indhenter forinden oplysninger som har betydning for sagen.

 

Parterne nedlægger hver deres påstand om skellets placering og påstand om evt. hævd vil blive rejst.

 

Oftest finder man et forlig under skelforretningen idet skel ofte ikke er til større diskussion. Der hvor udfordringer kan opstå, er ved hævdsager.

 

Hvis der ikke kan indgås en forlig, vil det være landsinspektørens afgørelse som vil være afgørende for sagen. Når parterne har modtaget redegørelsen for afgørelsen fra landinspektøren, kan denne afgørelse indbringes for retten inden for 8 uger.

 

Udgiften til en skelforretning skal betales af rekvirenten. Rekvirenten kan anmode hegnssynet om at foretage en omkostningsfordeling.

 

Hvis du har en retshjælpsforsikring, dækker denne ofte skelforretninger. Dog skal du anmode om dækning inden du rekvirerer en skelforretning, ellers kan du risikere at retshjælpsdækningen ikke dækker din udgift hertil. Som ved hegnssynssager kan du også søge om dækning til advokat.

 

Hævd

 

Hvad er hævd?

 

Hævd er en rettighed over en grund eller et stykke areal, som du i en periode uafbrudt har rådet over, uden at have mødt indsigelser fra ejeren heraf. Du kan vinde ejendomsret over arealet, eller vinde retten til forsat at bruge det stykke areal. Betingelserne for hævd skal være opfyldt og det er dig som ønsker at vinde hævd, som har bevisbyrden.

 

Det er et krav at der er sket uafbrudt råden over arealet og at råden har været udøvet regelmæssigt. Hvis brugen har været uafbrudt, skal anvendelsen været fundet sted i over 20 år. Hvis der er tale om hævd, hvor hævden ikke er tydelig, som eksempelvis adgangssti til stranden, viser praksis, at anvendelsen skal være fundet anvendelse i 40-50 år.

 

Er du i tvivl om du har vundet hævd, så kontakt os og vi kan drøfte sagen med dig.