+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Inkasso

I det følgende kan du læse nærmere omkring hvilke procedure og regler ved inkasso, som kan indeholde følgende elementer:

 

 • Rykker- og inkassogebyr
 • Inddrivelsesomkostninger
 • Konkursbegæring
 • Småsagsprocessen
 • Betalingspåkrav

Inkasso reguleres bl.a. af Rentelovens § 9b og Inkassobekendtgørelsen §§ 2-3

Rentelovens § 9b:

Stk. 1. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).    

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.    

Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr højst 100 kr. inkl. moms.

 

Betingelser for at tage et krav til inkasso (rimelig grund):

1.Fordring består

2.Krav forfaldent (forfaldsdato)

3.Ingen indsigelser / ikke insolvent

4.mindst 10 dages mellemrum mellem inkassovarsel/rykkere

 

Der må maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer + inkassogebyr = 400 kr. i alt

Konkursbegæring ved inkasso:

RPL § 126 og de advokatetiske regler

 • En advokat skal forinden en konkursbegæring indgives så vidt muligt undersøge om konkursbetingelserne er opfyldt, herunder grundlaget for den fordring, der er basis for konkursbegæringen, jf. Kendelse af 10/9-2008
 • Der må ikke indgives konkursbegæring, hvis fordring er bestridt, jf. U2004.99H
 • Tilstrækkeligt hvis skyldner har afgivet insolvenserklæring, jf. kendelse af 21/5-08
 • Trussel om indgivelse af konkursbegæring anses for det samme som at indgive konkursbegæring.

Småsagsprocessen:

Retsplejelovens kap. 39, §§ 400-410

Sager med værdi op til 50.000 kr. omfattes af disse særlige regler. Det er fra lovgivers side lagt op til at parterne selv skal stå for gennemførelse af sagens forberedelse, idet retten har en udvidet oplysningspligt og skal bistå med forberedelse af sagen. Retten tilkendegiver derfor kun advokatens udgifter for at deltage i sagens hovedforhandling uanset om advokaten bistår klienten i hele sagen.

Dette betyder desværre, at hvis en part vælger at være bistået ved advokat, at parten selv skal betale langt størstedelen af udgifterne til advokaten.

Betalingspåkrav:

Retsplejelovens kap. 44a, §§ 477a-477g (forenklet inkassoproces)

 • Sager op til 100.000 kr. ekskl. renter og omkostninger
 • Skyldner må ikke have gjort indsigelser mod kravet.
 • Det særlige ved den forenklede inkassoproces er, at du kun skal rette én henvendelse til byretten. Tidligere skulle du først i civilretten for at få grundlaget for det udlæg, som du bagefter skulle have fogedretten til at gennemføre. I dag er det nok, at du retter henvendelse til fogedretten, som både tager sig af grundlaget og gennemførelsen.
 • Hvis du er debitor i et betalingspåkrav, og ikke rettidigt er kommet med indsigelser, er der nogle muligheder for, at du kan anmode om at sagen genoptages, således at du kan få behandlet de indsigelser du har.

Værneting: Retsplejelovens kap. 22 og 23. Hvis udlæg direkte også værneting efter RPL § 487:

1) hvor skyldneren har hjemting, jf. §§ 235

2) hvorfra skyldneren driver erhvervsmæssig virksomhed

3) hvor der findes pant for den fordring, for hvilken udlæg søges

4) hvor genstanden for fuldbyrdelse af andre krav end pengekrav findes

477e: Skyldner har 14 dage efter forkyndelse til at gøre skriftlig indsigelse over for fogedretten. (fristen er 4 uger, hvis forkyndelse er sket i udlandet, Færøerne, Grøndland)

477f: Hvis debitor fremsætter indsigelser inden 14 dage indledes automatisk retssagsbehandling, hvis kreditor har anmodet herom, ellers afsluttes sagen.

477e, stk. 3: Hvis ikke indsigelse giver fogedretten betalingspåkravet påtegning. Betalingspåkrav har herefter samme bindende virkning som en dom (2. påtegning).Herefter iværksætter fogedretten tvangsfuldbyrdelse, hvis kreditor har anmodet herom.

477e, stk. 4: Genoptagelse: Hvis sag genoptages annulleres 2. påtegning

Imødekommes altid inden for 4 uger efter at betalingspåkrav har fået påtegning.

Mellem 4 uger og 1 år kan fogedretten undtagelsesvist genoptage sagen. Genoptagelse kan betinges af, at debitor stiller sikkerhed for sagens omkostninger.

Bestemmelsen svarer til retsplejelovens § 367.

Følgende momenter tillægges betydning ved rettens vurdering af, om sagen skal genoptages efter 4 uger, men inden 1 år efter dommens afsigelse:

1.Tilregnelse

2.Begæring om genoptagelse skal ske snarest muligt efter bekendt med dommen

3.Kan sagen få et andet udfald.

477g: Fogedrettens afgørelser kan kæres til landsretten inden for 4 uger

Ved kære forstås appel af fogedrettens afgørelse, således at landsretten skal tage stilling til, om fogedrettens afgørelse er korrekt.

Kærefristen regnes fra fogedrettens afsigelse af kendelse, hvis kreditor var bekendt med tidspunktet. Hvis kreditor ikke var bekendt hermed regnes fristen fra den dato, hvor kreditor modtog kendelsen med posten.

Hvis afgørelsen omhandler sagsomkostninger under 10.000 kr. skal procesbevillingsnævnet søges om tilladelse til kære.

Kæreafgift 400 kr.

Kæreskrift skal fremsendes til fogedretten, der herefter sender det videre til landsretten.

477c, stk. 4: Fogedretten træffer afgørelse om sagsomkostninger.