+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Politik om behandling af personoplysninger

Når du er klient hos Krone Advokaterbehandler vi er række personoplysninger om dig. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik for at fortælle dig, hvordan dine data bliver behandlet.

 

EU’s databeskyttelsesforordning indeholder regulering af håndtering af persondata. Formålet med forordningen er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018 og gælder ikke kun for Krone Advokater, men for alle virksomheder og organisationer.

 

Generelt anvender vi person- og klientoplysninger (fx navn, adresse og dit klientforhold hos os) for at kunne opfylde vores rådgivningsaftaler med dig.

 

Krone Advokaterer dataansvarlig, og vi sikrer, at dine data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon, mobilnummer og mailadresse
  • CVR-nummer
  • fødselsdato og evt. cpr.nr.
  • billedlegitimation til opfyldelse af hvidvaskreglerne.

Krone Advokaterkontrollerer og opdaterer løbende dine data for at sikre, at de ikke er urigtige eller vildledende. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte nedenstående kontaktoplysningerne til at meddele os ændringer.

 

Formål:

Krone Advokaterindhenter ovenstående oplysninger for at kunne administrere dit klientforhold til os. Oplysningerne indgår i vores sagsstyringssystem således, at Krone Advokaterhar et overblik over sine klienter.

 

Oplysningerne bliver desuden brugt til at kontakte dig i forbindelse de rådgivningsydelser, Krone Advokatergiver til dig som klient og til administration og kontrol af dine oplysninger.

 

Vi indhenter kun data, som er relevante og nødvendige for at opfylde ovenstående formål. Vi benytter hverken dine data til andre formål eller videregiver dem til andre dataansvarlige uden at have fået dit samtykke.

Behandlingsgrundlag:

Ovenstående oplysninger bliver indhentet på baggrund af en interesseafvejning. Krone Advokaterhar ved interesseafvejningen taget hensyn til, at oplysningerne er nødvendige for, at Krone Advokaterkan administrere vores rådgivningsydelse til dig. Desuden er der kun tale om almindelige oplysninger, som kan forventes at blive indhentet ved anmodning om advokatbistand.

 

Derudover er oplysningerne nødvendige for, at Krone Advokaterkan levere serviceydelser til dig, og derved opfylde klientforholdet med dig.

 

Krone Advokaterer undergivet Hvidvasklovens regler og skal i den forbindelse i sager vedrørende transaktioner, herunder bl.a. ejendomshandler, dødsboer, virksomhedsoverdragelser indhente legitimationsoplysninger fra klienten. Hvis klienten er et selskab skal der indhentes legitimationsoplysninger på selskabets ultimative ejere. I disse tilfælde er behandlingsgrundlaget Hvidvaskloven.

 

Sletning:


Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på alene at opbevare personoplysninger, som er saglige at opbevare.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 10 år fra afslutning af sagen.

 

Dine rettigheder:

 

Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejleledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Kontaktperson:                   Advokat Anders Fisker Caspersen
Adresse:                                  Rustenborgvej 7A, 2800 Kgs. Lyngby

CVR:                                          40194797
Telefonnr.:                              +45 60626064
E-mail:                                      mail@kroneadvokater.dk
Website:                                 kroneadvokater.dk