+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Forretningsbetingelser

Vi vil i din sag hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat og kan blandt andet stå for kontakten til de involverede parter i sagen, udfærdige dokumenter og korrespondance, efter behov og efter løbende aftale med dig. Det er vigtigt for os, at der er klar og tydelig forståelse og enighed om pris og leverance. Vi leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet og er effektive i vores sagsbehandling. Vi deltager løbende i kurser og efteruddannelse, så vi sikrer dig og din sag den bedste behandling.

 

Vores service

 

Hos Krone Advokater ApS bestræber vi os på at give den bedst mulige service og rådgivning til vores kunder. For at kunne det, er det meget vigtigt for os, at vi forstår hinanden, og vi forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske termer. Det er dog ikke altid muligt, og det er derfor meget vigtigt, at du spørger, hvis du er i tvivl om noget. Vores rådgivning er uafhængig og uvildig, og vi påtager os derfor kun din sag, hvis vi tror på, at vi kan gennemføre den med det bedst mulige resultat for dig.

 

Kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen

 

Vi yder rådgivning i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

 

Mens sagen verserer, er det vores opgave at sikre dig en tilfredsstillende sagsbehandling, og at de aftaler, der indgås med sagens øvrige parter, medfører det optimale resultat for dig.

 

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Krone Advokaters procedurer, undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage sagen.

 

Du bliver løbende orienteret om sagens forløb, og vi drøfter og aftaler, hvordan sagen skal gennemføres. Vi afholder møder undervejs efter behov, men vi er også i kontakt på anden vis, både pr. telefon og mail, så sagen kan gennemføres, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre.

 

Vi korresponderer blandt andet via mail. Vores mailkorrespondance er krypteret, hvor dette er påkrævet efter gældende regler.

 

Krone Advokater er underlagt reglerne i hvidvaskloven og skal derfor fremskaffe og opbevare oplysninger om klientens identitet i henhold til denne lov. Klientens afgivelse af identitetsoplysninger anses for et samtykke til, at vi kan videregive disse til offentlige myndigheder, finansielle institutioner mv. til brug for opfyldelse af de pligter, der følger af hvidvaskloven. Krone Advokater er forpligtet til at videregive dine oplysninger til den korrekte myndighed, hvis der er mistanke om hvidvask.

 

Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Alle i Krone Advokater er pålagt tavshedspligt, og vi har etableret sikkerhedsprocedurer for håndtering af fortroligt materiale.

 

Sagens akter opbevares i 10 år fra vores arbejdes afslutning, hvorefter de destrueres. Idet vi bestræber os på at være effektive og ønsker at være miljøbevidste, er vores sager så vidt muligt elektroniske.

Ansvarsforsikring og Ansvar

 

Krone Advokater er ansvarlige for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem et anerkendt forsikringsselskab.

 

Krone Advokater ApS har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Gerling, hvilket sikrer dig mod ethvert tab i forbindelse med vores sagsbehandling. HDI Gerling kan kontaktes på telefon 4595 9513 eller e-mail. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Vi hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, herunder af eksterne rådgivere, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

 

Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller image, ikke er omfattet af vores ansvar.

 

Bankoplysninger

 

Husk venligst altid at oplyse sagsnummer ved overførsler.

 

Bank: Jyske Bank A/S, Afdeling Lyngby

Reg.nummer: 5020

Kontonummer: 0001616005

CVR-nr.: 40194797

 

Udenlandske overførsler:

IBAN: DK6850200001616005

SWIFT: JYBADKKK

 

Klientmidler

 

Alle midler, som vore klienter betror Krone Advokater ApS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelse.

 

Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt ‘Lov om en indskyder- og investorgarantiordning’, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på 100.000 EUR. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Krone Advokater hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.

 

Opbevarer en klient penge/midler i over 14 dage, er Krone Advokater forpligtet til at oprette en særkonto/klientkonto til disse midler. Bankgebyret er 500,00 kr. for oprettelse af en særklientkonto. Dette gebyr skal betales af klienten og vil blive trukket direkte fra den oprettede særkonto/klientkonto.

 

Indeståender på klientkonti tilskrives renter – negative eller positive – med den til enhver tid gældende rentesats på vores klientkonti.  Krone Advokater dækker ikke tab for negative renter for indestående på klientkonti.

Honorar og omkostninger

 

Vi behandler mange sager for private borgere og kan derfor arbejde hurtigt og effektivt, så tidsforbruget og salæret minimeres mest muligt. Vi er desuden meget nøjagtige med vores tidsregistrering, der registreres helt ned til påbegyndte fem minutter.

 

Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, karakteren af de involverede juristers specialistviden og erfaring, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

 

Vi kan kræve forudbetaling af vores honorar eller af udlæg og omkostninger, før vi begynder vores arbejde med opgaven. Vi lægger som hovedregel ikke ud for vores klienters udgifter medmindre andet er aftalt.

 

Vores takster for ½ times rådgivning/sagsbehandling er 1.250,00 kr. inkl. moms for en advokat og 600 kr. inkl. moms for en juridisk assistent, og når der tidsregistreres effektivt, kan der arbejdes meget på en ½ time.

 

Vores takster for weekendarbejder og natarbejder for ½ time (fra kl 21.00- 06.00) er 1.500,00 kr. inkl. Moms. Dette sker efter forudgående aftale med klienten og opstår normalt kun ved akutsager.

 

Hovedreglen er, at der sker fakturering efter den tid, der medgår til opgaven. Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på et hvert givent tidspunkt ved at kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.

 

Yderligere om vores priser kan du finde på vores hjemmeside www.Kroneadvokater.dk. Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende vores priser.

 

Evaluering

 

Vi forsøger hele tiden at forbedre vores sagsbehandling, og vi hører derfor gerne ris og ros til os, både løbende og ved sagens afslutning.

 

Afslutning af opgave

 

Krone Advokater fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer er overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører. Samarbejdet kan til hver en tid og uden begrundelse, opsiges af begge parter.

Klager

 

Krone Advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klage

 

Hvis klienten ikke er tilfreds med Krone Advokaters rådgivning eller det beregnede honorar, kan klienten til enhver tid kontakte den advokat, som har ansvaret for sagen. Hvis klienten og den ansvarlige advokat ikke kan opnå afklaring, inddrages en anden medarbejder hos Krone Advokater, som efter intern procedure vurderer sagen og sikrer at der sker en objektiv vurdering af sagen, med henblik på at der kan findes en mindelig løsning.

 

Klager over vores rådgivning eller det beregnede honorar kan af klienten indbringes for Advokatnævnet, hvis adresse er:

 

Advokatnævnets sekretariat:

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet

 

Spørgsmål

 

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os. Oplys evt. gerne dit sagsnummer ved henvendelsen.