+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Fogedsag

Fogedretten er den del af byretten, som står for tvangsgennemførelse af krav, hvilket kaldes en fogedforretning. De mest almindelige sagstyper er følgende: 

 • Udlæg
 • Inddrivelse
 • Arrest
 • Bevissikring
 • Tilbagetagelse
 • Udsættelse af lejemål
 • Udlevering af barn

En fogedsag kan også være en såkaldt umiddelbar fogedforretning, hvor sagen ikke handler om betaling af et pengebeløb. En umiddelbar fogedforretning kan for eksempel handle om, at ejeren af en ting ønsker fogedens bistand til at få tingen udleveret fra en anden. En umiddelbar fogedforretning kan også handle om, at ejeren af en ejendom ønsker fogedens bistand til at få en lejer sat ud af lejemålet.

Retsplejelovens § 478: Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af følgende

 

1.Domme, kendelser og voldgiftskendelser

2.Retsforlig

3.Udenretlige forlig: Skriftlige om forfalden gæld med tvangsfuldbyrdelsesklausul

4.Gældsbreve med tvangsfuldbyrdelsesklausul

5.Pantebreve

6.Checks

7.Udenlandske retsafgørelse, § 479

 

Dom skal være eksigibel. Anerkendelsesdom kan ikke tvangsfuldbyrdes.

Retsplejelovens §  480: Domme kan fuldbyrdes når den i dommen anførte betalingsfrist er udløbet. Fristen  er normalt 14 dage fra dommens afsigelse.

Retsplejelovens §  481: Kendelser kan normalt fuldbyrdes straks, medmindre andet er anført i kendelsen.

Retsplejelovens §  481a: Betalingspåkrav kan fuldbyrdes straks.

Retsplejelovens §  482: Retsforlig kan fuldbyrdes, når kravet er forfaldent.

Retsplejelovens §  484: Udenretlige forlig, gældsbreve og pantebreve kan fuldbyrdes 14 dage efter forfaldsdato, medmindre andet er aftalt.

Retsplejelovens §  486: Sagen kan først sendes i fogedretten, når ovennævnte frister er udløbet. Fogedretten kan tidligst foretage forkyndelse dagen efter sidste rettidige betalingsdag, U2009.2257V.

Retsplejelovens § 488: Indlevering af sagen til fogedretten

Anmodning om fogedmøde indgives i praksis altid skriftlig til fogedretten (ikke krav).

Fundament skal vedlægges. Normalt i original, dog ikke frivillige forlig og gældsbreve. Skal dog forevises i original.

Retsplejelovens § 491: Fogedretten fastsætter tid og sted for afholdelse af fogedforretning.

Retsplejelovens § 493: Fogedretten underretter debitor om tid og sted for fogedforretning. .

Stk. 2: Fogedretten kan undlade underretning, hvis der forventes at være risiko for at kreditors dækning vil blive forringet.

Retsplejelovens § 490: Fredningsreglen.

Fogedforretning kan ikke gennemføres over for debitor, hvis han har afgivet insolvenserklæring op til 6 mdr. forinden. Dog efterprøvelse, men ingen omkostninger hvis korrekt.

Kreditor kan tidligst sende samme sag i fogedretten efter 6 måneder.

Mødepligt og udeblivelse:

492: Hvis kreditor udebliver fra fogedmødet afvises sagen.

Ikke mødepligt hvis krav under 2.500 kr. ekskl. renter og omkostninger. Intet mødesalær!

Retsplejelovens § 494, stk. 2: Hvis debitor udebliver fra fogedmødet kan kreditor anmode om politifremstilling. NB! Ved selskaber skal direktøren være tilsagt personligt.

Retsplejelovens § 495: Alternativ fremstilling. Fogedforretning kan fremmes uden skyldnerens tilstedeværelse, hvis der er tale om pantebrevsudlæg i fast ejendom eller udkørende fogedforretning.

Retsplejelovens § 497: Debitors oplysningspligt

Debitor udtaler sig under strafansvar.

Debitor er forpligtet til at afgive oplysninger om sin og husstandens økonomiske forhold.

Hvis debitor nægter at udtale sig kan denne tages i politiets forvaring i op til 6 måneder indtil debitor vil udtale sig.

Oplysningspligt gælder kun debitor personligt – ikke eventuelle personer der møder på vegne af debitor ved fuldmagt.

Hvis debitor taler usandt kan dette politianmeldes.

Retsplejelovens § 501: Debitor fremsætter indsigelser

Stk. 2: Debitor kan ikke under fogedmødet gøre indsigelse mod rigtigheden af domme, kendelser, betalingspåkrav med påtegning eller indenretlige forlig.

Fogedretten kan behandle øvrige indsigelser. Hvis der kræves yderligere bevisførelse kan fogedretten nægte at fremme sagen, stk. 1.

Fogedretten kan nægte bevisførelse, som normalt henhører under civilretten.

Skyldner kan formentlig anmode om at få civilsag genoptaget på fogedmødet. NB! Fogedmøde gennemføres.

Retsplejelovens § 502: Fogedretten kan udsætte sagen, eks. Hvis dom er anket efter fuldbyrdelsesfrist, hvis debitor har anlagt retssag mod kreditor med modkrav eller andre særlige grunde.

Udlæg (retspant):  Prioritetsskabende og giver kreditor ret til at begære den udlagte genstand solgt på auktion, § 538.

Hvad kan der foretages udlæg i:

 • Kreditor kan foretage udlæg i debitors formue, dvs. kontanter, værdipapirer, fast ejendom, fordringer, løsøre m.v.
 • Genstanden skal kunne identificeres (beskrives) så der ikke er tvivl om genstanden.
 • Fogedrettens beskrivelse er afgørelse, § 518.
 • Hvis genstanden ikke er tilstrækkelig identificeret kan udlægget ikke efterfølgende håndhæves og kræves bortsolgt.
 • § 512: Der kan ikke foretages udlæg i fremtidige erhvervelser. Der kan foretages udlæg i optjente, men endnu ikke udbetalte ydelser.
 • Der kan kun foretages udlæg i genstande af værdi (værdi på auktion).

Retsplejelovens § 517: Skyldners påvisningsret.

Retsplejelovens § 509: Trangsbeneficiet

Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand.

Konkret vurdering. U2010.918Ø: 42” fladskærm var ikke omfattet af trangsbeneficiet. U1994.504Ø: Opvaskemaskine ikke omfattet. U1993.495Ø: Vaskemaskine ej omfattet (3 år havde kostet 6.000 kr.).

Stk. 2: En andel i en andelsboligforening er undtaget fra udlæg, hvis boligen efter sin størrelse og indretning må anses som en beskeden bolig, og aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en anden bolig. U2006.924Ø samt

Stk. 3: Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse

Retsplejelovens § 526: Prioritetsstilling ved flere udlæg i samme genstand.

Rækkefølgen mellem flere udlæg i samme aktiv afgøres af tidspunktet for indgivelsen af anmodning om udlæg. Anmodninger, der indkommer samme dag, stilles lige.

Gælder ikke for udlæg i fast ejendom, biler eller andelsboliger.

Stk. 4: Udlæg i løsøre forældes efter 1 år!

Retsplejelovens § 525: Indgåelse af afdragsordning medfører at auktion ikke kan gennemføres.

Gælder kun, hvis afdragsordning maksimalt udgør 10 mdr.

Udlæg i løsøre forældes efter 1 år.

Retsplejelovens § 503. Fogedretten fastsætter mødesalær.

Mødesalær tillægges i forbindelse med sagens foretagelse.

Fuldt mødesalær for første møde og ½ mødesalær for efterfølgende møder.

Mødesalær kan forhøjes ved udkørende fogedforretningen (forhøjes normalt med 50%).

Intet mødesalær hvis krav under 2.500 kr. og fogedmøde direkte efter betalingspåkrav, § 492, stk. 2.

Sikringsakter:

Handling der sikrer kreditors udlæg beskyttelse mod at debitor afhænder genstanden samt senere udlæg/pant  af tredjemand.

 • Løsøre: kræver normalt ikke sikringsakt.
 • Fast ejendom: tinglysning i tingbogen.
 • Andelsbolig:  tinglysning i andelsboligbogen.
 • Bil: tinglysning i bilbogen.
 • Fordringer: meddelelse til kreditor (denunciation).
 • Negotiable gældsbreve: rådighedsberøvelse.
 • Tinglysningslovens § 47c, stk. 5: Hvis der foretages udlæg i genstande omfattet af virksomhedspant medfører meddelelse senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse, at virksomhedspanthaver skal respektere udlægget.

Sikringsakter: Handling der sikrer kreditors udlæg beskyttelse mod at debitor afhænder genstanden samt senere udlæg/pant  af tredjemand.

 • Løsøre: kræver normalt ikke sikringsakt.
 • Fast ejendom: tinglysning i tingbogen.
 • Andelsbolig:  tinglysning i andelsboligbogen.
 • Bil: tinglysning i bilbogen.
 • Fordringer: meddelelse til kreditor (denunciation).
 • Negotiable gældsbreve: rådighedsberøvelse.
 • Tinglysningslovens § 47c, stk. 5: Hvis der foretages udlæg i genstande omfattet af virksomhedspant medfører meddelelse senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse, at virksomhedspanthaver skal respektere udlægget.