+45 42 90 11 90 mail@kroneadvokater.dk

Arv

Hvis du er arving i et dødsbo, har din relation til afdøde betydning for hvor meget du arver og hvad du skal betale i arveafgift.

Jeg er samlever:

Hvis du er samlever, er du arving efter afdøde, såfremt der er oprettet testamente hvor du er indsat som arving. Hvis der ikke er oprettet testamente, vil arven efter din samlever tilfalde dennes børn på 1. pladsen, dennes forældre på 2. pladsen, herefter din samlevers søskende og dennes nevøer/niecer. Hvis I ønsker at sikrer hinanden, skal I oprette et testamente. Se mere herom under fanebladet testamente. Du skal som samlevende betale 15 % i arveafgift til staten efter bundfradrag, hvis betingelserne er opfyldt.

 Jeg er ægtefælle:

Hvis du er ægtefælle og såfremt din ægtefælle og dig ikke efterlader jer livsarvinger, arver du alt efter din ægtefælle. Efterlader I jer livsarvinger, skal arven deles ligeligt imellem dig og afdødes livsarvinger. Arven skal fordeles anderledes, hvis der er oprettet testamente. Du skal som ægtefælle betale 0 % i arveafgift til staten efter bundfradrag.

Du har som ægtefælle mulighed for at skifte boet på flere forskellige måder og mulighed for at hensidde i uskiftet bo med jeres fælles livsarvinger. Se mere herom under dødsbobehandling.

Hvis du ønsker at hensidde i uskiftet bo, anbefaler vi at du kontakter en advokat inden du træffer din endelige beslutning, idet uskiftet bo har mange konsekvenser, både økonomisk og personligt.

Hvis du overvejer om du skal hensidde i uskiftet bo, er du er meget velkommen til at kontakte os og vi tager gerne et gratis og uforpligtende møde med dig og rådgiver dig, så du på et oplyst grundlag kan vælge om du ønsker at skifte boet eller hensidde i uskiftet bo.

Jeg er barn:

Hvis enten din mor eller far er afgået ved døden og du skal arve, vil din arveandel være betinget af om din afdøde forældre var gift, sad i uskiftet bo, om du har flere søskende og om der er oprettet testamente. Du er som barn af afdøde tvangsarving og du er derfor berettiget til oplysninger omkring boet og dets behandling og vil være berettiget til din andel af tvangsarven. Der er dog enkelte undtagelser hertil, hvilke er om den længstlevende ægtefælle vælger at hensidde i uskiftet bo, ægtefælleudlæg og boudlæg. Du skal som barn betale 15 % i arveafgift til staten efter bundfradrag.

Jeg er forælder:

Du er som forælder til en afdød ikke tvangsarving, hvorfor spørgsmålet om du arver er afhængigt af om der er oprettet et testamente eller om dit barn efterlader sig tvangsarvinger. Efterlader dit barn sig ingen ægtefælle, børn eller har oprettet testamente, skal du og dit barns anden forælder arve efter dit barn. Du skal som forælder betale 15 % i arveafgift til staten efter bundfradrag.

 Jeg skal arve, men er ikke legal arving:

Hvis du er arving som er indført i et testamente, skal du arve det beløb, eller genstand som testamentet foreskriver. Hvis du har arving status har du indflydelse på boets behandling og beslutningsprocessen. Du skal betale 15 + 25 % i arveafgift til staten efter bundfradrag, med mindre andet er bestemt i testamentet.

Jeg er legatar:

Som legatar skal du som udgangspunkt kun udtage et beløb eller en genstand af dødsboet. Du har ikke indflydelse på beslutningsprocessen i dødsboet, men kan dog gøre indsigelse over for din legatarstatus hvis betingelserne herfor er opfyldt eller protesterer imod beslutninger som formindsker dit legat. Du skal som legatar og ikke værende legal arving betale 15 + 25 % i arveafgift til staten efter bundfradrag, med mindre andet er bestemt i testamentet.

 

Jeg skal arve en virksomhed /generationsskifte ved død:

For generationsskifte i levende live og død, se fanblad herom.

Hvis du skal arve en virksomhed, sker dette ved et generationsskifte. Andel heraf afhænger af din arvingsstatus og testamente.

Tidligere var der store afgifter og skatter i forbindelse med generationsskifte ved død. Dette er ikke længere tilfældet, hvorfor det for mange ikke er nødvendigt med et generationsskifte i levende live.

Vi anbefaler at man som virksomhedsejer skriver firmaet ind i testamentet, eller tager stilling til deling af arven efter sig, hvis man efterlader sig mere en arving, som kan overtage virksomheden. Man bør også tage stilling til om der skal laves regler for værdiansættelsen af virksomheden. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt, hvorfor du bør drøfte dette med en advokat inden dette indføres i et testamente.

I 2020 vil arveafgiften være 5 % for aktive virksomheder som overdrages til nærtstående. Nedsættelsen af arveafgiften er fra 2016 gået fra 15 % og trinvis ned til 6 % i 2019 og 5 % i 2020.

Der er flere betingelser som skal være opfyldt, før generationsskiftet ved død er omfattet af 5 % reglen, herunder regler om afdødes ejerskab, modtagerens ejerskab efter overdragelsen og virksomhedens type, samt relationen til modtageren.

Hvis du står over for et generationsskifte, anbefaler vi at du kontakter en advokat, så skat og afgift udregnes korrekt, samt du sikres at blive rådgivet og oplyst korrekt inden generationsskiftet. På den måde sikres du, at du ikke kommer i klemme, idet reglerne på området er komplicerede.